Artikkelsjangeren

- en resonnerende sjanger. Saken skal stå i sentrum og avsenderen skal ha en seriøs og saklig holdning til emnet.Resonnerende tekster er argumenterende tekster.

Ulike oppgaveformuleringer:

Å gjøre greie for betyr å forklare hvordan et saksforhold henger sammen. Det er ikke meningen at du skal skrive hva du selv mener. Man ønsker en så objektiv fremstilling som mulig. Noen ganger kan det imidlertid være en del av oppgaven at du skal gjøre greie for ditt eget syn. Å presentere og forklare brukes synonymt med å gjøre greie for.

Å kommentere betyr at du sier din mening om en sak. Da har du lov til å være personlig, men det betyr ikke at du kan være usaklig. I avisene finner vi kommentarspalter der journalister og andre knytter personlige tanker til f.eks. kulturelle og politiske saker.

Å drøfte betyr at du skal se en sak fra flere sider. Ofte vil det være nødvendig først å gjøre greie for hvilke syn som er vanlige eller mulige, før man deretter setter disse opp mot hverandre. Start også med definisjoner og tolkning av påstandene som skal drøftes. Idealet er en objektiv fremstilling.

Å vurdere vil si å kommentere om noe er rett eller galt, fint eller stygt, godt eller vondt. Et synonym er å ta stilling til. Når man vurderer gjør man det på bakgrunn av egne verdier og meninger, så derfor er det viktig at man redegjør for grunnlaget for vurderingen.

Vanligvis vil en artikkel inneholde:
 • grei ut-del
 • drøftingsdel
 • vurderingsdel

Noen ganger er det grei ut-delen som vektlegges mest (skriv en artikkel der du presenterer den norrøne gudelæren..). Andre ganger er det drøftings- og vurderingsdelen som får mest vekt (Skriv en artikkel med overskriften Dogmefilmer – amatørarbeid).

Gode råd når du skal skrive en artikkel:

 • les oppgaveformuleringen NØYE – strek under ord som må defineres
 • lag tankekart. Hold deg til oppgaveformuleringen.
 • lag en disposisjon hvor hver hovedtanke får sitt eget avsnitt.
 • sjekk at det er en rød trå gjennom disposisjonen. Avslutningen skal stemme overens med innledningen.
 • skriv! Unngå for mange muntlige sjangertrekk (dritbra.. osv). Skriv konkret. Bruk aktive formuleringer (og ikke passive). Unngå for lange setninger. Varier språkbruken. Bind de ulike tekstelementene sammen (setninger og avsnitt).

Fase 1: Idemyldring

 • La tankene strømme fritt og finn så mange momenter som mulig
 • Lag tankekart og stikkordsliste

Fase 2: Disposisjon

 • Sett opp momentene i en rekkefølge
 • Prøv å del inn besvarelsen etter i hvilken rekkefølge spørsmålene blir stilt i oppgaveteksten
 • Husk at du kan få nye ideer mens du skriver

Fase 3: Fra disposisjon til ferdig tekst

Innledning

 • Vekke interesse
 • Forbereder leseren på hva som kommer
 • Fang lesernes oppmerksomhet ved hjelp av for eksempel.:
 • En sterk uttalelse
 • Sitat fra en avis
  • Utgangspunkt i aktuelle hendelser knyttet til emnet (f.eks. i nærmiljøet eller media)
  • Utgangspunkt i personlige opplevelser
  • Utgangspunkt i en konkret situasjon
  • Vise til historiske fakta
  • Finne fram saksopplysninger - presenter hovedsynspunkt, presenter motsatte syn på emnet

NB: Ooppgaver som stiller spørsmål i tilknytning til en avisartikkel, leserbrev og liknende: HUSK: Hvor? Hvem? Når? Hva er hovedsynspunktene i artikkelen?
 • Lag en problemstilling (dersom den ikke allerede finnes i teksten) f.eks.: "skriv en artikkel om blind vold"
 • Definer uklare/vanskelige ord og uttrykk som har en nøkkelrolle i forhold til temaet du skriver om, for eksempel.: "ved begrepet "blind vold" menes her <……….>"
 • Vis disposisjonen i oppgaven (ofte ligger føringer til disposisjonen i selve oppgaveteksten) for eksempel: "først vil jeg <……..>, så vil jeg <………>"

Hoveddel

 • Presenter emnet/klargjør saken
  1. fakta
  2. historisk bakgrunn
  3. oversikt over situasjonen nå
  4. tall, undersøkelser og statistikk
  5. media
  6. ekspertuttalelser
 • Presenter momentene/argumentene dine
  1. still spørsmål til tema
  2. se saken fra ulike sider
  3. utdyp og begrunn synspunktene: underbygg/argumenter
  4. gi eksempler
  5. referer til/bruk ulike kilder; media, eksperter, lærebøker, oppslagsverk osv
 • Bruk avsnitt:
  • hvert avsnitt bør fungere som en helhet
  • avsnittene må stå i en logisk/hensiktsmessig rekkefølge
  • marker avsnitt ved innrykk ELLER linjeskift

NB: Hold deg til saken og vær saklig

Avslutning
 • trekk en linje tilbake til innledningen (problemstillingen i innledningen)
 • antyd noen svar
 • oppsummer hovedpoengene
 • bestem deg for ditt/dine synspunkt(er) og lag en konklusjon

Fase 4: Respons

 • Få tilbakemeldinger fra lærer/medelever
 • Les gjennom hele teksten, helst høyt siden det lettere kan avsløre uklarheter

Fase 5: Det formelle (sjekkliste)

 • Står oppgavetittelen øverst på første side? Det gir inntrykk av orden og oversikt og forbereder leseren på innholdet i teksten
 • Svarer du på oppgaven? Les oppgaveteksten nøye og sjekk at du har besvart alle delpunktene
 • Har teksten en klar innledning og avslutning?
 • Er teksten delt inn i tydelige avsnitt? Hver påstand eller moment skal ha sitt eget avsnitt
 • Er det setninger eller avsnitt som er vanskelige å forstå eller kronglete formulert?
 • Gjentar du deg selv? Finn nye ord og formuleringer som uttrykker det samme.
 • Ta til slutt en siste gjennomgang for å luke ut eventuelle skrivefeil.
Unngå stilbrudd (unngå slang, banning og lignende)
Sjekk:
 • og/å
 • da/når
 • setningskonstruksjonen (kommareglene)
 • stor/liten bokstav

*Bruk ordbok!

Eksempeltekst


Artikkel om mobbing - sjekk spesielt disposisjonen som er brukt i denne:
Mobbing