Begrepsavklaringer


Når vi jobber med modernisme og tradisjonalisme, så er det viktig at vi legger det riktige innholdet i begrepene, derfor noen definisjoner:

Modernitet:
Troen på at menneskene ved opplysning, vitenskap og fornuft kan skape fremskritt og forbedre verden.
Modernisme:
Modernistene mente at ny virkelighet skapte behov for nytt språk. Modernistene er skeptiske til samfunnsutviklingen (globalisering, urbanisering etc) og skaper derfor litteratur nytt innhold og ny form. Stikkord er pessimisme, angst og fremmedgjøring. Den viktigste sjangeren blir lyrikk. Modernistene mener at kunstnes oppgave ikke er å bekrefte det vi allerede vet, men å utfordre oss. Modernistene bryter med alt det fortidige og bygger altså ikke på noen forutgående perioder, slik andre litteraturhistoriske epoker gjør. Dette bruddet har skapt mye oppmerksomhet og debatt.

Tradisjonalisme:
Tradisjonalistene mener at kunst skal være begripelig. Formen er det viktigste kjennetegnet. Den tradisjonelle kulturen bryter ikke bevisst med med de eksisterende uttrykksformene, men bruker dem og utvikler dem videre. Her finner vi en stor gruppe forfattere som mener de kommuniserer best i et tradisjonelt formspråk.

Modernisme og tradisjonalisme går som to parallelle bevegelser helt frem til i dag. Modernistene lever i en modernitet, i et moderne samfunn, men vi ser altså modernisme som en reaksjon på og en protest mot moderniteten.

Postmodernisme:
Grenseoverskridende blanding av noe tradisjonelt og noe nytt, seriøst og populært, nytt og gammelt.