Norskeksamen

Skriftlig eksamen

Det er en obligatorisk skriftlig eksamen i hovedmål etter fullført vg3. Eksamen i sidemål er trekkfag, dvs at du kan bli trukket ut til denne. Skriftlig eksamen er organisert som en 5 timers skriftlig oppgave. Du vil få flere oppgaver å velge mellom og disse vil dekke ulike kompetansemål fra læreplanen. Besvarelsen skrives på egen/skolens pc, internetttilgangen vil være stengt under selve eksamen. Besvarelsen leveres elektronisk.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler er:
 • Lærebok
 • Andre bøker du mener er nyttige, for eksempel lærebøker i andre fag
 • Nedlastede internettkilder - husk å oppgi disse som kilder merket med dato for nedlasting. Les mer om korrekt kildebruk her .
 • Dokumenter på egen pc

Oppsett

 • Du får beskjed om skriftstørrelse, hvilken type skrift og linjeavstand
 • Bruk bare ett linjeskift mellom avsnittene
 • Ikke bruk bilder eller andre illustrasjoner i teksten.
 • Normalt bør du ikke bruke underoverskrifter i teksten.
 • Pass på at du ikke oppgir navnet ditt på dokumenter du leverer inn

Generelle råd

 • Les all informasjonen i oppgavesettet nøye. Skriv alltid oppgavenummer øverst besvarelsen. Du skal som regel også lage tittel på teksten selv.
 • Hvis du kan velge mellom flere sjangrer eller velge sjanger selv, bør du oppgi hvilken sjanger du har valgt.
 • Skriv aldri en tekst i en sjanger du ikke har skrevet før.
 • Les oppgaveteksten nøye. Merk deg om oppgaven består av ulike deler. Alle deler av oppgaven må besvares fyldig. Det er ikke nok med et kort avsnitt hvis du for eksempel skal komme med ditt syn på et tema.
 • Hvis du velger oppgave der du skal tolke, analysere, kommentere eller vurdere en tekst, må du lese teksten
  nøye flere ganger. Du kan streke under og notere i oppgaveheftet.
 • Lag deg en disposisjon med oversikt over momenter du vil ha med i hoveddelen. Innledninga skal presentere
  temaet du skal skrive om og gi leseren lyst til å lese videre. Avslutninga skal være en avrunding på hele
  oppgaven.
 • Hvis oppgaven er åpen, bør du prøve å avgrense den og angi en disposisjon.
  (Eksempel: Skriv en artikkel om ungdom og musikk)
 • Hvis du skal ta utgangspunkt i en tekst, må det være en tydelig forbindelse mellom denne teksten og teksten du skriver.
 • Hvis du skal sammenligne tekster, skal du presentere begge tekstene i innledninga
 • Tenk gjennom om det er begreper i oppgaveteksten som du bør definere eller forklare. Definisjoner finner du i
  Norsk ordbok på Ordnett Pluss.
 • Tenk gjennom om det er aktuelt å bruke noen av kildene du har med deg i bokform eller lastet ned på pc-en din. Les da gjennom kilden(e) og plukk ut det vesentlige. Hvis du siterer eller refererer, må du oppgi kilden nøyaktig i fotnote(parantes og i kildelista til slutt.
 • Ikke skriv av oppgaveteksten i innledningen
 • Dersom du nevner kjente personer, skal du alltid bruke etternavn (ikke bare Henrik hvis det er Henrik Ibsen du nevner)
 • Ikke glem språket. Du bør på forhånd ha merket deg feiltyper du har hatt problemer med og sjekke disse ekstra grundig. Les gjennom teksten med fokus på en feiltype om gangen. Hvis du for eksempel har hatt problemer med og/å, leser du gjennom teksten din med bare det som fokus.
 • Ikke glem å lese gjennom teksten din nøye før du leverer slik at du unngår slurvefeil.
 • Kildebruk
  - Bruk fotnoter for å referere til kilder. Husk komplett og korrekt kildeliste til slutt i besvarelsen.
  - Lærebok kan du oppgi slik: Dillevig og Haraldsen m.fl 2008. Nettopp norsk. Oslo, Aschehoug
  - Nettsider kan du oppgi slik viss forfatter er ukjent: http://no.wikipedia.org/wiki/Ibsen, lest 21.05.2010
  - Nettsider kan du oppgi slik hvis forfatter er kjent: Stemland, Terje: "Hans litterære kraft er falmet".
  Lest 20.05.2010. Tilgjengelig på http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article3638161.ece
  - Du skal ikke oppgi lærer som kilde. Egne notater og notater fra timene trenger ikke kildehenvisning

Spesielt om kortsvar
Husk å presentere teksten/tekstene du skal skrive om. Du skal skrive en sammenhengende tekst, og den bør deles i avsnitt
Dette er eksempler på oppgaver som kan bli gitt
 1. påvise noen sjangertrekk eller språklige virkemidler i en tekst og deres funksjon
 2. forklare argumentasjonen i en kort sakprosatekst
 3. peke på særtrekk ved språket i en eller to tekster
 4. sammenlikne form og/eller innhold i to korte tekster
 5. vise hvilke virkemidler som blir brukt for å karakterisere en litterær person

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen i norsk er en trekkfagseksamen og består av to deler:
1) Et forberdt foredrag i et emne/kompetansemål som du trekker på forhånd. (48 timers forberdelsesdel), Du skal lage en problemstilling og selv definere/avgrense oppgaven. Varighet på foredraget er 15 min.
2) En utsprørring i et annet tilgrensende emne. Husk at du og her kan ta styringen selv, det er ofte det beste..

Eksaminator (faglærer) og sensor vil spørre deg ut til slutt i del 1 hvis noe skal utdypes og gjennom hele del 2.