LITTERÆRT LEKSIKON
alliterasjon
Bokstavrim
allusjon
Hentydninger til andre diktverk, litterære tradisjoner, religiøse forestillinger osv.
anafor
Syntaktisk gjentakelse. setningene bygges opp på same måten, særlig i begynnelsen. (epifor: når setningene er syntaktisk like i slutten)
antitese
Motstilling av kontrasterende led, f.eks dyd og last, hav og land
assonans
Klanglikhet i vokaler; halvrim, f.eks jord-skog
besjeling
Metafortype der naturen eller døde ting blir tillagt menneskelige egenskaper.
denotasjon
Et ords konkrete og tydelig innhold.
eksposisjon
Begynnelsen av en tekst der vi får presentert miljø, personer, konflikt-antydninger og handlingen settes i gang.
enjambement
En setning som ikke slutter på verselinjen, men fortsetter over på neste
episk diktning
Fortellende diktning.
eufemisme
Formildende omskriving. Han gikk bort. (døde)
frampek
Varsel om at noe vil skje i framtiden.
hyperbel
Overdrivelse
in medias res
“Rett på sak", direkte inn i handlingen.
innrim
Et ord inne i verselinjen rimer med det siste ordet i samme verselinje.
inversjon
Omvendt ordstilling.
komposisjon
Mønster/struktur som teksten er bygd opp etter.
konnotasjon
Assosiasjoner vi får til et enkelt ord.
ledemotiv
Bimotiv/ledetråd som gjentas i en tekst og viser inn mot det sentrale temaet i teksten,
litot
Underdrivelse.
metadikt
Dikt om diktningens funksjon.
metafor
Ord eller uttrykk som blir brukt i overført betydning. et direkte bilde uten sammenlikningsledd.
metrum
Taktmønsteret i et dikt, versemål.
motiv
Emne/situasjon.
onomatopoetikon
Lydmalende ord.
paradoks
Tilsynelatende selvmotsigelse, ofte av intellektuell karakter. galt gikk det og godt var det.
pars pro toto
(synekdoke) Del istedenfor helhet.
peripeti
Vendepunktet i en tekst.
personifikasjon
Metafortype der abstrakte begreper blir tillagt menneskelige egenskaper.
pleonasme
Smør på flesk uttrykk. (Ridende rytter til hest)
retrospeksjon
Tilbakeblikk
sammenlikning
(parabel) Som metafor, men de to leddene er bundet sammen med et sammenlikningsledd.
stilisere
Å forenkle et fenomen slik at dets typiske trekk blir tydeligere.
symbol
Som i en metafor har vi sammenstiling av to betydningsområder, men bare det ene finnes i teksten, det andre må vi finne utenfor teksten.
synsvinkel
Den plassen fortelleren inntar i forhold til personer og handling.
synestesi
Der hvor flere sanser oppfatter samme sanseinntrykk samtidig. eks:eplet smakte gult.
zeugma
sidestilling av uensartede ledd, igrunnen er det to subjekt som har et verbal, der bare ett av subjektene passer. "alt legger jeg for din fot, mitt hjerte og min fiolin."