Modernisme og postmodernisme - 1890 til idag


Les her for en grundig begrepsavklaring.

Modernismen on Dipity.


Læreplan

 • gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-talet til i dag
 • lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke dem som utgangspunkt for egen tekstproduksjon

Realisme

Moderne tema i en tradisjonell form

Modernisme

Moderne tema i en ny form

Impresjonismen

 • Tar utgangspunkt i noen få karakteristiske trekk. øyeblikksbildet - impresjonen
 • Bildekunst: Claude Monet, Harriet Backer
 • Litteratur: Kielland, Garborg

Symbolismen

 • Skal beskrive den indre virkelighet - individets opplevelse
 • Oppsto i Frankrike; Charles Baudelaire
 • Bildekunst: Munch
 • Litteratur: Hamsun, Baudelaire

Modernisme og nyromantikk

 • Nyromantiske trekk - bort fra samfunnsproblmer mot fantasi, religiøsitet, mystikk, psykologi. Tilbake til naturen.
 • Hovedfokus er allikevel på et mer moderne formspråk - modernisme
 • Hamsun - Sult
 • Garborg - Haugtussa

Tidlig nordisk modernisme

Knut Hamsun
 • Sult
 • "Blodets hvisken, benpipenes bønn" - fra «Det ubevisste sjæleliv»
Sigbjørn Obstfelder
 • Jeg ser
August Strindberg
 • Ett drømspel

Modernismens ismer

Modernisme: ny form, nytt innhold

Ekspresjonismen

Ønsker å fremstille verden slik de opplever den inni seg. Projiserer sine følelser på naturen
Mål: formidle sterke følelser av angst og undergang på en allmenn/fellesmenneskelig måte
Få norske eksempler på ekspresjonistisk litteratur
Tarjei Vessas - dramatiske tekster fra 1930-1940 årene

Kubismen

Størst innflytelse på maleri, skulptur og arkitektur, mer opptatt av form enn det følelsesmessige innholdet. Ønsker å vise at verden omkring oss kan reduseres til en del grunnleggende geometriske former; kuber, kuler, sylindrer, kjegler

Funksjonalismen

 • Hovedfokus på arkitektur, møbler osv. Inspirert av kubismens former

Futurismen

 • Voldsom forakt for alt det tradisjonelle. Tradisjonen må ødelegges, avvisning er ikke nok. Lite utbredt i Norge
 • Noen innslag hos lyrikeren Rolf Jacobsen

Dadaismen

 • Alt er kunst, dersom det defineres som kunst

Surrealismen

 • Ønsker å avdekke en virkelighet som ligger over den ytre virkeligheten
 • Drømmer; Sigmund Freud - psykoanalysen
 • Automatisk skrift
 • I Norge: Lyrikeren Kjell Erik Vindtorn

Absurdismen

 • Oppstår i kjølvanet av 2.vk

Samuel Beckett
 • Mens vi venter på Godot (1952)

Dystre budskap fremstilt med en viss humor

Modernismen i Norge første halvdel av 1900-tallet


Før århundreskiftet hadde Norge mange kunstnere som lå langt fremme i utviklingen (Munch, Hamsun, Obstfelder). Etter århundreskiftet kom en lang periode der det modernistiske nærmest ble avvist.
Hvorfor dette bruddet?
 • Gullalderens i Realismen satte standarden for utviklingen av norsk kunst
 • Modernismen var en minimal bevegelse også i resten av Europa og Amerika
 • De som var modernistiske i begynnelsen gikk over til en mer realistisk/tradisjonell uttrykksmåte

To betydelige norske modernister

Rolf Jacobsen (1907-1994)

 • Jord og jern (1933)
 • Vrimmel (1935)

Modernistisk formspråk. Ambivalens i forhold til fremskrittet.

Tarjei Vesaas (1897-1970)

 • Is-slottet (1963)
 • Fuglane (1957)

Modernist som lyriker. Relativt tradisjonell som romanforfatter

Etterkrigstid og tungetaledebatt

Gunvor Hofmo

 • Fremmedhet og angst
 • Resultat av krigsårene
 • Mer modernistisk etterhvert

Tungetaledebatten

 • Kampen mellom modernister og tradisjonalister
 • Øverland/Bjerke fremst blant tradisjonalistene.
 • Kalte modernistisk litteratur for tungetale

Nykritisk lesemåte

En ny måte å lese og tolke litterære tekster på. Nykritikken vokser frem i mellom- og etterkrigstiden.
Lesemåten kjennetegnes av nærlesing – man forsøker å se at alt i en tekst henger sammen, særlig ser man på samspillet mellom form og innhold.

Jon Fosse

Modernistisk dramatiker (1959-). Beskrivelser av tilstander er viktigere enn handlingen i stykkene hans. Han skildrer stemninger, psykologiske tilstander og relasjoner mellom mennesker som står hverandre nær.

Nyenkelhet

 • En fornyelse av modernismen i en mer folkelig retning
 • Rense tekstene for symbolbruk, enkelt og hverdagslig språk
 • Jan Erik Vold - den fremst reprsentant for nyenekelheten i NorgeFaksjon

Fiksjon/fakta? Litteratur som befinner seg i skjæringspunktet/leker med både skjønnlitteratur og sakprosa.
ref: Knausgård

Postmodernisme


 • Post = etter
 • Tradisjonelle sjangergrenser overskrides
 • Medieuttrykk blandes
 • Oppstår en sjangerblanding både mellom høy og lavkultur, mellom ulike tidsperioder osv

Metaspråk

Det eneste språk kan brukes til er å skildre språk, det er en lukket verden som kun referer til seg selv. Modernistisk språksyn.