1. HVA ER EN RAPPORT?
Rapport er en saktekst der en redegjør for noe en har opplevd eller gjort. Det er en formell tekst fordi der
er klare regler for hvordan den skal skrives.
Rapporten gir nødvendige opplysninger om en sak. Den inneholder i tillegg en personlig vurdering og avsluttes med en konklusjon. Alle rapporter avsluttes med underskrift.


2. HVORFOR SKRIVE EN RAPPORT?
Rapporten brukes til å klargjøre et saksforhold, til å gi oversikt og informasjon om noe som har skjedd, en situasjon som har oppstått eller for å beskrive en tilstand.


3. KOMPETANSEMÅL
Etter VG1 SF og VG2 YF: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Skriftlige tekster:
  • mestre ulike skriverroller som finnes i skole, samfunn og arbeidsliv

Språk og kultur
  • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
  • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger


4. HVA SKAL EN RAPPORT INNEHOLDE?
En rapport er informativ, saklig og består av bare nødvendige opplysninger.
Den skrives oftest i første person; jeg/vi form.
  • Det må være avsnitt mellom de forskjellige delene og dessuten innenfor hoveddelen. En rapport har oftest følgende innhold:
  • Et rapporthode - som inneholder dato, hvem den er til, hvem den er fra og selve saken.
  • En innledning - der en kort gjør greie for situasjonen, for å gi mottakeren mulighet til å kunne se situasjonen for seg.
  • En hoveddel - der selve hendelsen/opplevelsen blir beskrevet, altså det som har skjedd, eller det som er gjort.
  • En avslutning med konklusjon – der en oppsummerer, vurderer, konkluderer og eventuelt kommer med en oppfordring til mottakeren.
  • Underskrift – som alle rapporter skal ha.


5. HVEM BER OM RAPPORT?
Arbeidsgiver, forsikringsselskap, kunder, leger, lærere, politiet, NAV, verksteder osv.6. HVILKE RAPPORTTYPER HAR VI?
Situasjonsrapport, skaderapport, tilstandsrapport, arbeidsrapport, praksisrapport, muntlig rapport osv.
7. VURDERING8. EKSEMPLER PÅ RAPPORTER9. KILDER (Linker til nyttig fagstoff).
Bøker
http://2009.arkiv.ndla.no/norsk/laerestoff_norsk/skriftlige_tekster/rapport