Realismen1870-1890


Egne sider om noen sentrale forfattere/verk


Store samfunnsendringer
Charles Darwin
  • Utviklingslæren (1859)
 • August Comte
  • Positivismen
   • Kunnskap og innsikt kan kun nås gjennom eksperimenter og erfaringer
Karl Marx
  • Fremskritt skjer i kampen mellom herskerne og de undertrykte
 • John Stuart Mill
  • Liberalisme
   • Tanken om kvinners rettigheter

 • Søren Kierkegaard
  • Eksistensialismen
   • ”Hvert individ har ansvar for å forme sitt eget liv gjennom de valgene han eller hun gjør.”
Georg Brandes
Det moderne gjennombruddet i norsk litteratur
Georg Brandes var en dansk litteraturkritiker. I 1871 hadde han en forelesningsserie ved Universitetet i København. Her hevdet han:
”Det, at en litteratur i vore dager lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat."
Dette blir sett på som utgangspunktet for realismen og "Det moderne gjennombruddet i norsk litteratur". Man fikk en ny litteratur som skulle skildre virkeligheten sik den er, borte var romantikkens ideal virkelighet.

Det ble i 1870-årene skapt en omfattende ny litteratur i Norge der temaene var konfliktene og utfordringene i det moderne samfunn.
Noen eksempler:
 • Bjørnstjerne Bjørnson
  • En fallitt
  • Redaktøren


Tema og tendenser

Ville fremstille mennesker og sosiale miljøer slik de kunne ses og sanses
Fremstillingen skulle være:
 • Troverdig
 • Gjenkjennelig
 • Sannsynlig
 • Totalbilde av virkeligheten
 • Tendenslitteratur
  • Litteratur som vil oppnå politisk, sosial eller moralsk effekt ved å kritisere eller støtte bestemte synspunkt
 • Tilbaketrukket forteller
 • Varsomme med symbolbruk
 • Scenisk framstilling
 • Kontrast mellom sunn natur og sykt samfunn

Dramatisk diktning under realismen

 • Titteskapsteater
 • Fyldige sceneanvisninger
 • Realistisk miljø
 • Naturlig/muntlig talespråk
 • Den retrospektive teknikk.
Henrik Ibsen tok i bruk denne teknikken i sine samtidsskuespill i 1870-årene. I første akt lot han en person vende tilbake til stedet etter å ha vært borte i lang tid. Denne personen spurte om hva som hadde skjedd på stedet i tiden som var gått. Slik ble bakgrunnen for konflikten langsomt kjent for leserne eller tilskuerne. Denne teknikken gjør at alt som skjer på scenen virker realistisk og gir tilskuerne følelsen av å se et utdrag av det virkelige liv.

Episk diktning under realismen
 • Preget av dramatikkens framstillingsform
 • Tilbaketrukket forteller
 • Scenisk fremstilling
 • Ofte refererende synsvinkel
 • Kontraster som et sentralt komposisjonselement

Naturalismen


Realismens forfattere i 1870-årene, beskrev virkeligheten. De tok opp problemer og drøftet dem. De ønsket å forandre og finne nye løsninger i det bestående samfunn. De tok opp forhold som begrenset den personlige utvikling og som de ville endre på. Man kan si at de i utgangspunktet hadde en posistiv samfunnsoppfattelse, mye var galt, men det kunne endres,
I løpet av 1880-årene overtok
naturalismen.// Naturalismen er en form for realisme der optimisme og tro på forandring, er erstattet med pessimisme og tro på en skjebne som er forutbestemt. Realistenes optimistiske tro på menneskets vilje og muligheter til vekst og frigjøring, ble etterhvert avløst av dyp pessimisme. Viljen var ikke fri, mennesket var et hjelpeløst produkt av arv, miljø og skjebne.