Kunsthistorie.

(De første minuttene er mest aktuelle for denne perioden)


Historisk bakgrunn

 • Den franske revolusjon i 1789 la et viktig grunnlag for utviklingen av romantikken
 • Borgerskapet fikk politisk makt, monarkiet og adelen og adelen fikk sin makt redusert
 • Liberalismen vokste fram med krav om politisk, økonomisk og kulturell frihet for borgerskapet
 • Stadig sterkere krav om menings-, tros- og ytringsfrihet
 • Stat og kirke skulle ikke lenger kunne bestemme hva den enkelte skulle mene, staten skulle tjene enkeltindividet. Ikke omvendt som tidligere.
 • Nasjonalismen vokste fram - holdningen til enkeltindividets rettigheter. En hovedtanke var at et lands grenser skulle følge folkegrensene - de etniske grensene.
 • Nasjonalismen skapte en rik nasjonal litteratur der hovedinteressen var rettet mot landets natur, historie og folkeliv
 • I Norge førte den historiske utviklingen til oppløsningen av unionen med Danmark og opprettelsen av Norge som selvstendig stat i 1814.
* Grunnloven av 1814 var inspirert av den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776 og den franske revolusjonens frihetstanker
 • Grunnloven av 1814 ble sett på som radikal, den ga for eksempel flere gruper stemmerett enn vanlig.
 • Det ble viktig å understreke Norges nye rolle som egen stat etter at den nye unionen med Sverige trådte ikraft etter 1814
 • Litteratur og kunst vil ofte ha en nasjonsbyggende funksjon (felles identitet)
 • Skriftspråket var fortsatt dansk, og dansk kultur dominerte i overklassen
 • Nasjonalismen poengterte at et folk skulle ha sin egen nasjon
 • Dersom bønder og andre skulle ha en mulighet til å få økt sin politiske makt så måtte de føle seg trygge i sitt eget språk/sin egen kultur

Romantikken generelt

 • Reaksjon mot fornuftstenkingen på 1700-tallet
 • Rousseaus formulerte tanker om det å vende tilbake til naturen. Disse ble sentrale i utviklingen av romantikke.
 • Utviklingen med økt industrialisering og sentralisering i en del vest-europeiske land ble sett på med frykt
 • Liberalisme, individualisme og nasjonalisme appellerte til folk
 • Filosofen og kunstneren ble satt i sentrum
 • Skulle skildre indre sider (følelser) ved enkeltindividet
 • Følelser og fantasi skulle ikke være styrt av logisk resonnement som i klassisismen
 • Dikteren skulle skildre det uforklarlige gjennom diktningen - være geniet som så og skildret det andre ikke så
 • Vedtatte formelle mønstre for diktningen måtte brytes slik at disse ikke ble et stengsel for skildringen


To hovedretninger


1. Den radikale romantikken
Påvirket av engelsk romantikk (Byron, Shelley, Keats)
Wergeland den fremste norske radikale romantikeren
Interesse for natur, folkeliv og samfunnsforhold - ser fremover
Kjempet for folkets rett til å opprette egne nasjoner
Diktning skulle være utradisjonell, ikke bestemt av eller låst til tidligere normer
2. Den konservative romantikken
Påvirket av tysk romantikk
Glorifiserte fortiden - ser bakover
Welhaven den fremste norske konservative romantikeren
Politisk konservative
Vedtatte formelle normer for diktning måtte beholdes, de var altså det vi kaller for tradisjonelle

Nasjonalromantikken

 • Norsk romantikk var sterkt preget av nasjonalromantikk
 • Nasjonalromantikkens høydepunkt kom på slutten av 1840-årene
 • Interessen for folkekunsten påvirket dikterne
 • Folkediktningen (spesielt folkevisene) skulle være et mønster for kunstdiktningen
 • Det nasjonale gjennombrudd - norsk folkekunst, historie og språk.
 • Innsamling av norsk folkediktning kom i gang
 • Utviklingen av et norsk skriftspråk ble påbegynt
 • Fokus på historie- og språkforskning
 • Viktig å vise at vi som ung ufri nasjon, hadde en egen norsk kultur på lik linje med andre nasjonalstater.

Sentrale norsk romantikere


Mauritz Hansen
external image 150px-Maurits_Hansen.jpg
Henrik A. Bjerregaard
 • skrev "Fjeldeventyret" i 1824
 • Nasjonalromantikere
 • Idealiserte bøndene og livet på landsbygda

Henrik Wergeland (1808-1845 )
external image 178px-Wergeland_portrait.jpg
 • Aktiv i samfunnsdebatten på "patriotenes" side
 • Arbeidet for folkeopplysning
 • Mot embetsmennene - for bøndene, det radikale og nasjonale
 • Hovedmålet til Wergeland var nasjonal selvstendighet for Norge
 • Radikal romantiker
 • Hadde en konflikt gåpende med Welhaven, men var og bror til Camilla Collett - som var Welhavens kjæreste.

Johan Sebastian Welhaven (1808-1873 )
external image 109px-Johan_Sebastian_Welhaven.png
 • Politisk konservativ på "danomanenes" side
 • Var motstander av alt som kunne skape uro i det etablerte samfunnet- og - følgelig tilhenger av embetsmannstaten
 • Så ingen fordeler ved et språklig og kulturelt brudd med Danmark
 • Konservativ romantiker