Komp.mål Vg1 – SF

Komp.mål Vg2 – YF


Muntlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse
 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv

Skriftlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere
 • bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land
 • forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet
 • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk
 • forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenlignet med andre språk
 • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Komp.mål Vg2 SF


Muntlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • vurdere egen muntlige utvikling
 • bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • presentere norskfaglige emner og problematisere det framlagte stoffet

Skriftlige tekster

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold
 • analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer
 • beskrive og vurdere egne lese- og skrivestrategier
 • skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie
 • gjøre rede for et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i original

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
 • bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider
 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie
 • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870
 • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene
 • drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere
 • drøfte sider ved norsk språkpolitikk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv
 • vurdere språklige nyanser ved oversettelser fra andre språk som eleven mestrer

Komp.mål Vg3 – SF


Muntlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program
 • analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere

Skriftlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon
 • begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene
 • beherske formverk og tekstbinding på bokmål og nynorsk
 • skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk
 • skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterære skriving på bokmål og nynorsk
 • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere
 • vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon
 • beskrive utviklingen av egne tekster

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet
 • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag
 • gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag
 • samtale om utviklingen av samisk språk og kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid
 • beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk
 • gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter
 • bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider
 • gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne

Komp.mål påbygg, YF


Muntlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi konkret, nyansert og relevant tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • vurdere egen muntlig utvikling
 • bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere
 • presentere norskfaglige emner med evne til å problematisere det framlagte stoffet
 • sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program

Skriftlige tekster

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold
 • lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og kunne bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon
 • begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene
 • gjøre rede for et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i original
 • beskrive og vurdere egne lese- og skrivestrategier
 • beherske formverk og tekstbinding på bokmål og nynorsk
 • skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie
 • skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk
 • skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterær skriving på bokmål og nynorsk
 • beskrive utviklingen av egne tekster
 • vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon
 • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken
 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier
 • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet
 • bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie
 • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870
 • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene
 • drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere
 • drøfte sider ved norsk språkpolitikk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv
 • vurdere språklige nyanser ved oversettelser fra andre språk som eleven mestrer
 • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag
 • gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag
 • samtale om utviklingen av samisk kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid
 • beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk
 • gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter
 • bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider
 • gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne


Vurdering i faget

Bestemmelser for sluttvurdering:
Standpunktvurdering
Årstrinn
Ordning
10. årstrinn
Elevene skal ha tre standpunktkarakterer, én i norsk hovedmål skriftlig, én i norsk sidemål skriftlig og én i norsk muntlig.
Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i norsk hovedmål skriftlig og én i norsk muntlig.
Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
Elevene skal ha tre standpunktkarakterer, én i norsk hovedmål skriftlig, én i norsk sidemål skriftlig og én i norsk muntlig.

Der faget går over flere år, er det bare standpunktvurdering fra det øverste nivået som eleven har i faget som framkommer på kompetansebevis eller vitnemål.

For elever som har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk, gjelder rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål.

Eksamen for elever


Årstrinn
Ordning
10. årstrinn
Elevene kan trekkes ut til to dagers skriftlig eksamen som omfatter norsk hovedmål og norsk sidemål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (112 timer).
Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
Elevene skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Elevene kan også trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk sidemål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensu-rert sentralt. Elevene kan i tillegg trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (393 timer).