Recent Changes

Tuesday, September 9

Tuesday, October 1

 1. page Retorisk analyse av annonser edited ... korleis er biletet komponert (utsnitt, perspektiv, forgrunn/bakgrunn, det gylne snitt) korlei…
  ...
  korleis er biletet komponert (utsnitt, perspektiv, forgrunn/bakgrunn, det gylne snitt)
  korleis er innhaldsmomenta plassert i forhold til kvarandre?
  kva fargar dominerer i annonsen?
  kva blir framheva av fargebruken?

  2.Beskriv den overbevisande kraften teksten har (korleis apellerer avsendar til etos, patos og logos)
  Logos
  ...
  - er pronomen som du, din, vi, våre brukt i teksten
  3.Vurdering
  ...
  å vurdere aannonsen.annonsen. Då kan
  Aptum
  Aptum tyder passande, sømmeleg eller høveleg og for at ein annonse skal verka overtydande, er det viktig at han blir oppfatta som passande.
  (view changes)
  11:37 pm

Tuesday, September 17

 1. page Retorisk analyse edited ... Verkar teksten overbvisande? (Grunngje) Er argumentasjonen haldbar? Kva kunne sendaren gjor…
  ...
  Verkar teksten overbvisande? (Grunngje)
  Er argumentasjonen haldbar?
  Kva kunne sendaren gjort annleis for å verke meir overbevisande?Er argumentasjonen relevant?
  Kjem viktige sider ved temaet teksten handlar om fram eller er utvalet av argument einsidig?

  (view changes)
  11:40 pm
 2. page Retorisk analyse edited ... Kva fakta blir presentert om saka? Er det nokre fakta som blir framheva? Blir det trekt fram …
  ...
  Kva fakta blir presentert om saka? Er det nokre fakta som blir framheva?
  Blir det trekt fram eksempel som ledd i argumentasjonen?
  Blir det brukt samanlikningar?
  Blir det presentert årsaker og verknader?
  Finner du refleksjon om emnet i teksten?

  Kva argumentasjonsstrategiar brukar avsendaren for å overbevise mottakarane?
  ...
  avsendar andre argumen?)argument?)
  - forsvare (kva argument blir brukt for å forsvare eit standpunkt?)
  - anbefale (kva tilrår/anbefaler avsendar av tiltak?)
  (view changes)
  9:40 am

Monday, September 16

 1. page Retorisk analyse edited ... kven er mottakar? (rettar teksten seg mot ei bestemt målgruppe?) kva er tema for teksten? .…
  ...
  kven er mottakar? (rettar teksten seg mot ei bestemt målgruppe?)
  kva er tema for teksten?
  ...
  (kairos) har annonsenteksten stått på
  Hovuddel
  Hvis du blir beden om å gjere greie for hovudsyn eller hovudsynspunkt, må du gjere det. Det er ikkje det same som eit referat av heile teksten, men du skal få fram kva forfattaren vil med teksten. Kva synspunkt på den saka han/ho skriv om, er det som kjem fram?
  ...
  2.Beskriv den overbevisande kraften teksten har (korleis apellerer avsendar til etos, patos og logos?)
  Dersom det er eit bilete i tilknytning til teksten, må du ta det med i analysen. Her er litt om bildeanalyse.
  ...
  og overtyding (BM:overbevisning)(Bokmål:overbevisning) ved hjelp
  Kva fakta blir presentert om saka? Er det nokre fakta som blir framheva?
  Blir det trekt fram eksempel som ledd i argumentasjonen?
  (view changes)
  4:54 am
 2. page Retorisk analyse edited ... kva truverdige karaktertrekk forsøker avsendar å vise (forstand, dyd/gode verdiar, velvilje, a…
  ...
  kva truverdige karaktertrekk forsøker avsendar å vise (forstand, dyd/gode verdiar, velvilje, autensitet) og
  korleis kjem dette fram i teksten?
  blir- blir personlege pronomen
  ...
  til mottakar
  blir

  - blir
  forfattar presentert
  ...
  personleg bakgrunn?
  blir

  - blir
  det vist
  ...
  og erfaring?
  blir det brukt konkrete eksempel gjennom kjendisar eller vanlege menneske?

  - låner avsendar autoritet av andre (ekspertar, kjendisar, andre)

  Patos er knytta til dei følelsane sendar ønskjer å vekkje hos mottakar
  Kva følelsar forsøker avsendaren å vekkje, og korleis kjem dette til uttrykk i teksten?
  (view changes)
  4:53 am

Friday, September 6

 1. page space.menu edited ... Fordypningsemne Kildebruk Verktøy Digital kompetanse Ordbok Litterære emner vg2
  ...
  Fordypningsemne
  Kildebruk
  VerktøyDigital kompetanse
  Ordbok
  Litterære emner vg2
  (view changes)
  2:04 am

More